Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:
W dniach 13-15 maja 2013 r. w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic odbędzie się
XVI Konferencja GAZTERM 2013 poświęcona problemom gazownictwa i ciepłownictwa.

GŁÓWNE PROBLEMY MERYTORYCZNE KONFERENCJI:

Zasadniczym celem konferencji będzie przedstawienie możliwości rozwoju energetyki w oparciu o gaz ziemny i źródła energii odnawialnej.
Jest zupełnie zrozumiałe, w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej, że mix energetyczny powinien ewoluować w kierunku źródeł gazowych i odnawialnych. Konsekwencją tego jest konieczność powstania w Polsce efektywnego i transparent-nego rynku kapitałowego nośników energetycznych, w tym gazu.
Tematyka konferencji jest zgodna ze strategią PGNiG S.A., która przewiduje jej udział w projektach budowy dużych bloków energetycznych, inwestycji kogeneracyj-nych i trigeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym.
Ponadto należy dążyć do ścisłej współpracy wszystkich uczestników rynku energety-cznego (gazu, ciepła i energii elektrycznej), mając na uwadze, że dobro danego podmiotu jest również dobrem wspólnym.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Liberalizacja rynku ciepła i gazu oraz energii elektrycznej w Polsce.
 • Kierunki rozbudowy systemu przesyłowego w świetle rozwoju sektora ener-getycznego w oparciu o gaz ziemny.
 • Strategia rozwoju branży gazowniczej i ciepłowniczej.
 • Rola gazu ziemnego w ochronie klimatu w świetle dyrektyw Unii Europejskiej.
  . Zintegrowane układy cieplno-chłodnicze.
 • Rozproszona energetyka w oparciu o gaz ziemny.
 • Poprawienie efektywności transportu gazu poprzez wykorzystanie energii od-padowej na tłoczniach gazu.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i niezawodności dostaw nośników energetycznych.
 • Efektywny i transparentny rynek kapitałowy gazu.
 • Wpływ certyfikatów energetycznych na efektywność ekonomiczną budowy urządzeń energetycznych zasilanych gazem ziemnym.

Ponadto planuje się zorganizowanie panelu dyskusyjnego, na którym przedsta-wiciele działający na rynku energetycznym będą dyskutować na temat rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o źródła energii odnawialnej i gazu ziemnego.
Tematyka konferencji będzie również obejmować tradycyjnie problemy aktual-nie nurtujące środowisko gazownicze i ciepłownicze.
Mamy nadzieję, że dyskusja stworzy efektywną platformę do wymiany poglądów w przedmiotowym temacie i stanie się przyczynkiem do dalszego rozwoju i współpra-cy wszystkich podmiotów działających na rynku energii.

Tematyka konferencji została opracowana przez komitet naukowy pod przewodnictwem dr inż. Andrzeja Barczyńskiego.

TERMINY:

Zgłoszenie uczestnictwa i rezerwacji powierzchni wystawienniczej prosimy przesłać
do 15 kwietnia 2013 r.

PROGRAM SPECJALNY:

 • Wystąpienia przedstawicieli ministerstw
 • Sesje przedsiębiorstw gazowniczych i ciepłowniczych
 • Prezentacja urządzeń i instalacji gazowych

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

 • Impreza plenerowa
 • Bankiet z częścią artystyczną
 • Spotkania kuluarowe

GOŚCIE KONFERENCJI:

Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych .

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach kolejnej konferencji przedsiębiorstwa gazownicze i ciepłownicze, producentów urządzeń,
ośrodki naukowo-badawcze, przedstawicieli gmin i miast oraz wystawców
z kraju i z zagranicy.

 

Zdzisław Kowalski
Wiesław Gurdak
Marek Kęsik
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Koszalinie