Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:


W dniach 16-18 maja 2011 r. w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic odbędzie się XIV Krajowa Konferencja GAZTERM 2011 poświęcona problemom gazownictwa
i ciepłownictwa.

TEMAT TEGOROCZNEJ KONFERENCJI:

Rozwój systemu transportu i rynku gazu (współpraca przedsiębiorstw gazowniczych z samorządami terytorialnymi)

GŁÓWNE PROBLEMY MERYTORYCZNE KONFERENCJI:

Zasadniczym celem XIV-tej Krajowej Konferencji GAZTERM 2011, która odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 16-18 maja, będzie wymiana doświadczeń dot. kierunków rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem, dystrybucją oraz obrotem paliwami gazowymi i ich współpraca z samorządami terytorialnymi na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów rozwoju przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą. Powyższe aspekty oraz wystąpienie zgodności w planowaniu przestrzennym i energetycznym w kraju, województwach i gminach z określoną polityką energetyczną i kierunkiem rozwoju systemu gazowego jest czynnikiem rozwoju sektora gospodarki. Zarówno rozwój po stronie podaży (systemu gazowego) jak i popytu (postępu technicznego urządzeń gazowych) wpływa na tworzenie zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • gazowy system przesyłowy i dystrybucyjny (kierunki rozbudowy) oraz bariery rozwoju
 • metody i technologie stosowane na etapie projektowania, budowy, użytkowania i modernizacji sieci gazowych
 • metody i technologie stosowane w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego (złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne)
 • programy i systemy komputerowe wspomagające zarządzanie sieciami gazowymi (oprogramowanie    w obliczeniach hydraulicznych sieci gazowych, badania 3D złóż gazu, GIS, SCADA, telemetria, etc)
 • rola podziemnych magazynów gazu w systemach transportu gazu
 • ekonomiczne aspekty nowych gazyfikacji
 • układy pomiarowe stosowane w sektorze gazowym
 • współpraca przedsiębiorstw gazowniczych z samorządami terytorialnymi
 • korzyści uzyskiwane przez gminy w wyniku gazyfikacji danego obszaru
 • gospodarka i planowanie energetyczne w gminach (ze strony samorządów terytorialnych)
 • szkolnictwo średnie i wyższe a zapotrzebowanie na kapitał ludzki w sektorze gazowym
 • III-ci pakiet Dyrektywy Gazowej UE, nowelizacja Prawa Gazowego i rozporządzenia Ministra w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, standardy IGG dotyczące projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowej

Tematyka konferencji tradycyjnie będzie również obejmować problemy aktualnie nurtujące środowisko gazownicze, które ze względu na ograniczenia czasowe będą prezentowane częściowo w postaci posterowej.
Ponadto planuje się zorganizowanie jednego panelu dyskusyjnego, na którym przedstawiciele operatorów i spółek obrotu oraz samorządów terytorialnych będą dyskutować na temat rozwoju systemu transportu gazu  w Polsce.
Mamy nadzieję, że dyskusja stworzy efektywną platformę do wymiany poglądów w przedmiotowym temacie i stanie się przyczynkiem do dalszego rozwoju i współpracy wszystkich podmiotów działających na rynku gazu.                    

Tematyka konferencji została opracowana przez komitet naukowy pod przewodnictwem dr inż. Andrzeja Barczyńskiego.

.TERMINY:

Zgłoszenie uczestnictwa i rezerwacji powierzchni wystawienniczej prosimy przesłać do 15 kwietnia 2011 r.

PROGRAM SPECJALNY:

 • Wystąpienia przedstawicieli ministerstw
 • Sesje przedsiębiorstw gazowniczych i ciepłowniczych
 • Prezentacja urządzeń i instalacji gazowych dla ciepłownictwa

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

 • Impreza plenerowa
 • Bankiet z częścią artystyczną
 • Spotkania kuluarowe

GOŚCIE KONFERENCJI:

Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach kolejnej konferencji przedsiębiorstwa gazownicze i ciepłownicze, producentów urządzeń,
ośrodki naukowo-badawcze, przedstawicieli gmin i miast oraz wystawców
z kraju i z zagranicy.

 

Zdzisław Kowalski
Wiesław Gurdak
Marek Kęsik
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Koszalinie