Organizatorzy:

Partnerzy:

Sponsorzy:


W dniach 17-19 maja 2010r. w Międzyzdrojach, w hotelu Amber Baltic odbędzie się
XIII Krajowa Konferencja GAZTERM 2010 poświęcona problemom gazownictwa
i ciepłownictwa.

TEMAT TEGOROCZNEJ KONFERENCJI:

Postęp technologiczny i organizacyjny w gazownictwie.

Racjonalizacja kosztów działalności branży gazowniczej
( dystrybucja, przesył oraz obrót ).

GŁÓWNE PROBLEMY MERYTORYCZNE KONFERENCJI:

Zasadniczym celem tej konferencji będzie racjonalizacja kosztów operacyjnych obszaru dystrybucji i przesyłu gazu oraz obrotu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, które
w procesie taryfowania nie są uznawane przez Prezesa URE jako koszty uzasadnione dla celów taryfowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wprowadzenie programu redukcji kosztów w działalności dystrybucyjnej. Konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na optymalizację kosztów operacyjnych obszaru dystrybucji wynika przede wszystkim z:

a) praktyki nieuznawania przez Prezesa URE istotnej części kosztów spółek dystrybucyjnych jako kosztów uzasadnionych dla potrzeb taryfowych,
b) niezadowalającej rentowności ekonomicznej segmentu dystrybucji GK PGNiG,
c) założeń rozwoju obszaru dystrybucji zawartych w "Strategii GK PGNiG w perspektywie roku 2015" (cel: optymalizacja kosztów dystrybucji przy zachowaniu standardów jakości dostaw gazu ziemnego).

Racjonalizacja kosztów może odbywać się poprzez :

 • Wprowadzanie nowoczesnych technologii przy budowie i eksploatacji sieci gazowych.
 • Zmian organizacyjnych pozwalających na uproszczenie procedur związanych
  z zarządzaniem majątkiem sieciowym i niesieciowym.
 • Wprowadzania zmian organizacyjno-technicznych przy współpracy operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych.
 • Niezbędne jest opracowanie w Polsce modelu rynku gazu, który pozwoliłby na uporządkowanie branży gazowniczej podzielonej obecnie na działalność przesyłową, dystrybucyjną, i obrotową.
 • Dostosowanie polskiego systemu transportu gazu do standardów europejskich. co wymaga przede wszystkim: przeprowadzenia dalszych zmian w zakresie podziału majątku sieciowego należącego do operatora systemu przesyłowego
  i dystrybucyjnego i obrotu zgodnie z przesłankami technicznymi i ekonomicznymi,
 • wydzielenie makro- i mikrorejonów zasilanych krajowym gazem ziemnym, uporządkowanie zagadnień związanych z pomiarem gazu na wysokim ciśnieniu, stworzenia informatycznych systemów umożliwiających realizację nowych zadań rysujących się przed przedsiębiorstwami gazowniczymi, optymalizacji kosztów działania operatorów systemu przesyłowego i dystrybucyjnego, będąca warunkiem dalszego rozwoju branży gazowniczej, wykorzystywanie środków unijnych w celu dostosowania systemu krajowego transportu gazu do standardów europejskich, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i niezawodności dostaw gazu oraz poprawy środowiska naturalnego.
 • Wprowadzanie niezbędnych zmian w ustawodawstwie polskim tak, aby wyeliminować istniejące bariery dla rozwoju branży gazowniczej.
 • Należy unikać nadmiernego koncesjonowania rynku energii oraz zmniejszać wpływ administracji państwowej na cały sektor energetyczny

Tematyka konferencji została opracowana przez komitet naukowy pod przewodnictwem
dr inż. Andrzeja Barczyńskiego.

TERMINY:

Zgłoszenie uczestnictwa i rezerwacji powierzchni wystawienniczej prosimy przesłać do
15 kwietnia 2010r.

PROGRAM SPECJALNY:

 • Wystąpienia przedstawicieli ministerstw
 • Sesje przedsiębiorstw gazowniczych i ciepłowniczych
 • Prezentacja urządzeń i instalacji gazowych dla ciepłownictwa

PROGRAM TOWARZYSZĄCY:

 • Impreza plenerowa
 • Bankiet z częścią artystyczną
 • Spotkania kuluarowe

GOŚCIE KONFERENCJI:

Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach kolejnej konferencji przedsiębiorstwa gazownicze i ciepłownicze, producentów urządzeń,
ośrodki naukowo-badawcze, przedstawicieli gmin i miast oraz wystawców
z kraju i z zagranicy.

 

Zdzisław Kowalski
Wiesław Gurdak
Marek Kęsik
Prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie
Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Koszalinie